เนปาลเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและอารยธรรมเก่าแก่ เนื่องจากดินแดนนี้มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมเทือกเขาหิมะและยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 8 ยอด จากจำนวน 14 ยอด รวมทั้งยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงที่สุดในโลก ไปจนถึงป่าดงดิบทางตอนใต้ นอกจากนี้อารยธรรมหลายพันปีของอาณาจักรฮินดูก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ตามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทางตอนใต้ของเนปาลใกล้กับชายแดนอินเดียยังมีเมืองลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแต่ละปีจะมีชาวพุทธจากทั่วโลกหลั่งไหลไปจาริกแสวงบุญที่นี่เป็นจำนวนมาก

เนปาลเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แม้ว่าเนปาลจะมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ พลังน้ำจากเทือกเขาหิมาลัย แร่ธาตุ และมีประชากรมากพอสมควร แต่ขาดแคลนเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่จะสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นเนปาลยังต้องพึ่งพาทางออกในการขนส่งสินค้าผ่านประเทศอินเดีย ซึ่งมีอุปสรรคปัญหาหลายประการทั้งในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ การคดโกง รวมทั้งการลักลอบขนสินค้าโดยไม่ถูกกฎหมายซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและรายได้ตามปกติ รัฐบาลเนปาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัญหาด้าน infrastructure และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แต่ก็ยังติดขัดเรื่องเงินทุนและระบบราชการซึ่งค่อนข้างไม่โปร่งใส มีการฉ้อฉลทุจริต รวมทั้งเศรษฐกิจ

พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลในปัจจุบัน ได้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฝ่ายเถระวาทขึ้นในประเทศเนปาล โดยส่งภิกษุสามเณรไปศึกษาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทโดยเฉพาะประเทศไทยนั้น พระภิกษุสามเณรชาวเนปาล ซึ่งได้บรรพชาและอุปสมบทแบบเถรวาทได้มาศึกษาพระปริยัติธรรม นอกจากนั้นคณะสงฆ์เนปาลยังได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทยไปให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวเนปาล ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมทั้งทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวเนปาล นอกจากนี้สมาคมธัมโมทัยสภาได้อุปถัมภ์ให้พระภิกษุจากประเทศศรีลังกาและพระภิกษุสงฆ์ในประเทศเนปาลที่ได้รับการอบรมมาจากประเทศศรีลังกา ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการแปลพระสูตรจากภาษาบาลีเป็นภาษาถิ่น พิมพ์ออกเผยแพร่เป็นจำนวนมากด้วย